OCHRONA

Stacjonarna ochrona obiektów jest realizowana bezpośrednio na obiekcie przez pracowników ochrony fizycznej. Jej forma polega na stałym przebywaniu i wykonywaniu określonych zadań przez pracowników w granicach wydzielonego obiektu lub obszaru. Jest to pozornie najprostsza forma usługi ochrony. Rzeczywiście prowadzenie ochrony stacjonarnej nie nastręcza wielu kłopotów zakładając, iż spełnione są podstawowe warunki:

 • Właściwie opracowany plan ochrony
 • Właściwie dobrani pracownicy
 • Właściwe zaplecze techniczne
 • Właściwe wsparcie przez grupy interwencyjne
 • Właściwe środki techniczne wspomagające pracę
 • Właściwe środki i metody kontroli pracy pracowników

Nasi pracownicy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 22.08.1997 r. „O ochronie osób i mienia” (Dz. U. Nr 114, poz. 740), posiadają licencję I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej. Ponadto posiadają uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego w tym broni palnej. Pracownicy są jednolicie umundurowani, posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem. Są to osoby o wysokich walorach kultury osobistej potrafiący interweniować w każdej wymagającej tego sytuacji.

Dysponujemy Grupami Interwencyjnymi wyposażonymi w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną. Pojazdy są oznakowane i wyposażone w środki łączności oraz stały kontakt z dyżurnym stacji monitorowania. Ponadto pojazdy Grup Interwencyjnych wyposażone są w system kontroli nawigacyjnej GPS, co pozwala dyżurnemu stacji monitorowania na pozycjonowanie Grup.

Kadra managerska firmy sprawująca nadzór i kontrolę w większości wywodzi się z służb mundurowych zatrudnionych w Policji i wojsku. Osoby te posiadają wysokie kwalifikacje, duże doświadczenie i stosowną wiedzę w zakresie ochrony osób i mienia. Dysponują pojazdami służbowymi, dokonując nadzoru i kontroli pracowników będących zatrudnionymi do ochrony Państwa firm i obiektów. W naszej firmie zatrudniamy także wysokiej klasy specjalistów w dziale technicznym. Są to pracownicy posiadający dużą wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki. Posiadają stosowne uprawnienia i licencje zabezpieczenia technicznego pozwalające na projektowanie i montaż systemów zabezpieczeń.

Standardy wyposażenia pracownika ochrony fizycznej: Kryteria pracownika ochrony fizycznej:
 • Jednolite umundurowanie
 • Identyfikatory ze zdjęciem
 • Środki przymusu bezpośredniego
 • Niekaralność potwierdzona dokumentem z Krajowego Rejestru Karnego
 • Doświadczenie
 • Wysoka kultura osobista
 • Kwalifikacje
 • Sprawność psychofizyczna
 • Pozytywna opinia z ostatniego miejsca pracy